Shahsavan Miyaneh  Kilim early 20th

Shahsavan Miyaneh Kilim early 20th Century, wool on wool, naturally dyed,size 400 X 200 Cm